Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Kompaniýanyň gidrogel önümleriniň önümçilik bazasy nirede?

Gidrogel önümleriniň hemmesi Hytaýda, Şanhaý we NingBo portuna örän ýakyn bolan Suzhou we Hangzhou fabriklerinde öndürilýär.

Gidrogel önümlerini sterilizasiýa edip bolarmy?

Gidrogellerimiziň hemmesi degişli elektron şöhlesini ýa-da gamma radiasiýasyny ulanyp sterilizasiýa edilip bilner.

Gidrogeliň saklanyş möhleti näçe?

Itapylan rulonlaryň saklanyş möhleti 6 aý bag Baglanan önümiň saklanyş möhleti 3 ýyl.

Kompaniýanyň gidrogel önümleri allergiýa sebäp bolarmy?

Kompaniýanyň önümleri CNAS we beýleki degişli sertifikat we synag edaralary tarapyndan degişli allergeniki synaglardan geçdi.

Kompaniýanyň gidrogel önümleriniň hili durnukly we ygtybarlymy?

Kompaniýanyň gidrogel önümleri uzak wagtlap APAC bazarynda synagdan geçirildi. Companyaponiýanyň esasy çig mallary ýokary we ygtybarly bolansoň, kompaniýamyzyň önümleriniň hili gowy we durnukly bolany üçin, kompaniýamyzyň esasy çig mallary we ösen ösen tehnologiýalary Japanaponiýadan getirilýär we öwrenilýär.

Kompaniýanyň gidrogel ýara geýiminiň sitotoksikligi näme?

Salgylanma standart ISO 10993-5: 2009 Lukmançylyk enjamlaryna biologiki baha bermek, V bölüm, In vitro sitotoksiklik synagy. Öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygy <Boş toparyň 70% -i, nusganyň sitotoksiklikiniň bardygyny görkezýär. Öýjükleriň ýaşaýyş ukyby näçe pes bolsa, sitotoksiklik şonça-da köp bolar. Wara geýýän önümimizde, synag nusgasynyň 100% ekstrakt toparynyň öýjügiň ýaşaýyş ukyby 86,8%.

Kompaniýanyň gidrogel bio-laýyklyk synagyndan geçdimi?

Hawa, gidrogelimiz ISO 10993-1 deri kontakt bio-utgaşyklyk synagyndan geçdi.

Kompaniýanyň gidrogel önümleriniň bahasynda artykmaçlyk barmy?

Qualityokary hilli üpjün etmek şerti bilen kompaniýanyň gidrogel önümleri içerde we halkara bahalarda artykmaçlyklara eýe.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?