Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Biz hakda

2018-nji ýylda döredilen gününden bäri Suzhou gidro-tehniki tehnologiýasy Hytaýda gidrogel pudagynda täsirli kompaniýa hökmünde ykrar edildi.

Gidrogel önümleri diwersifikasiýa edilýär we ýöriteleşdirilen önümçiligi goldaýar. Häzirki wagtda önümçilik liniýasy derini ideg etmek, reabilitasiýa myşsalaryny bejermek we gidrogel ýaralaryny geýmek ýaly dürli ssenariýalara laýyk gelýän birnäçe gidrogel önümlerini öz içine almak üçin uzaldyldy we global amaly dizaýn talaplary üçin hünärmen we çalt özleşdirilen çözgütleri üpjün edip biler. gidrogel müşderileri.

Özbaşdak ösen enjamlar, öňdebaryjy tehnologiýa, bäsdeşlik zawodynyň bahasy. Thehli enjamlar özümiz tarapyndan doly ösdürildi. Esasy tehniki işgärler gidrogel pudagynda köp ýyllyk tehnologiýa ýagyşlary we hil kepilligi bar. Suzhou şäherindäki esasy zawoddan başga-da, kompaniýamyz Hytaýyň materiginde ýokary we aşaky üpjünçilik zynjyrlaryny dikligine birleşdirýär, çykdajylary azaldýar we zawodyň bahalaryny has bäsdeşlik edýär.

Gözleg we täzelik. Kompaniýamyzyň öz gidrogel tehnologiýasy gözleg we ösüş topary bar, özüni gözleg we täzeliklere bagyşlaýar we global lomaý söwda hyzmatdaşlary üçin ýokary hilli, ygtybarly, ygtybarly we iň täze gidrogel önümlerini yzygiderli üpjün edýär. Önümiň yzygiderli gowulaşmagy we innowasiýa arkaly, global lomaý söwda hyzmatdaşlaryna ahyrky ulanyjynyň ýapyşygyny ýokarlandyrmaga we gidrogel önümleri üçin öňdebaryjy ekosistemany döretmäge kömek edýäris.

Topar bilen duşuşyň

1 (3)
  • Toni Yanan
  • Baş direktory

Toni lukmançylyk pudagynda, gidrogel gözleginde we ösüşinde, satuwynda we Hytaýda içerki bazary ösdürmekde köp ýyllyk tejribä eýe. Soçow uniwersitetinden kliniki derejesi bar. “Hydrocare Tech” -iň baş müdiri hökmünde köp ýyllyk tejribe toplap, kompaniýany kem-kemden ösmegine alyp bardy.

2
  • Frank Fan
  • VP, Amal

Esasan gidrogel önümleriniň satuwy we satuwdan soňky hyzmaty üçin jogapkär, daşary söwda söwdasynda baý tejribesi we açyk sport bilen gyzyklanýar

3
  • JinShun Ji
  • Gözleg müdiri

Jenap Ji on iki ýyl bäri gidrogelleri ösdürmek bilen meşgullanýar we Hytaýdaky gidrogel gözleg we ösüş ulgamynda gaty abraýly we dürli gidrogelleriň ösüşine gatnaşdy. Ilkinji günlerde, Ilkinji günlerde içerki sowadyjy patch önümçiliginiň ösüşine ýolbaşçylyk etdi we gatnaşmagy sebäpli Hytaýyň sowadyjy ýamanyň hili Japanaponiýa bilen deňeşdirildi.

4
  • Huang Huan
  • Hil barlagy dolandyryjysy