Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Gözellik derisine ideg gidrogel

Gözellik we gyrma garşy ugurda ulanmak

IMGL2932

Adam derisinde suw, tebigy nemlendiriji faktor (NMF) we lipidlerden emele gelýän tebigy nemlendiriji ulgam bar, gatlak korneýini suwuň belli bir derejesinde saklamak we deriniň çygly bolmagy. Deriniň daşky görnüşi, gatlak korneýiniň çyglylygy bilen baglanyşyklydyr. Deri gatlagynyň adaty korneýinde deriniň ýumşaklygyny we çeýeligini saklamak üçin adatça 10% -den 30% -e çenli suw bar. Deriniň ýaşy ulaldygyça suw ýitýär. Suwuň düzümi 10% -den az bolsa, deriniň dartylmagy we ýalpyldawuklygy ýok bolar, gatlak korneýasy has aňsat gabygy çykar we deri gurak we zerikli bolar, ýyrtyklar dörär.

Adatça, gyrma garşy oňat täsir nemlendiriji goşmak ýa-da nemlendiriji bilen bilelikde ulanmak arkaly gazanylýar. Kosmetikadaky nemlendirijiler, deriniň nemlendiriji täsirlere ýetmegi üçin molekulýar gurluşdaky polýar toparlar tarapyndan suwy siňdirip ýa-da saklap bilýän maddalara degişlidir. Humekantlar epidermal gatlak korneýinde çyglylygyň ýitmeginiň öňüni alyp biler, şol bir wagtyň özünde kosmetikanyň çyglylygyny saklap, ähli önüm ulgamynyň durnuklylygyny saklamaga kömek edip biler.

Gözellik sowuk kompress ulgamynda ulanmak

Gidrogel ýeriň temperaturasyny peseltmek üçin jel arkaly suw ýitirip biler. Gözellik gidrogeliniň suw düzümi adatça ýokary bolup, takmynan 95% -e ýetýär. Suwuň ýitmegi arkaly sowuk gysyşyň täsirine netijeli ýetip biler. Sowuk gysyş, çişen ýüzüň çişmegini çalt azaldyp biler we götermek bilen bilelikde oňat täsir edip biler.

Gözelligiň we derini ideg edýän gidrogelleriň düzümi we aýratynlyklary

Häzirki wagtda, gidrogellere garşy seriýamyz Guanç Guangzhououdaky müşderilerimiz bilen bilelikde işlenip düzüldi. Soňky birnäçe ýylda önüm formulalaryny yzygiderli gowulaşdyrdyk we häzirki önümlere öwrülmegi üçin dürli kombinasiýalary synap gördük. Önümlerimiz bazarda ykrar edilen önümler we güýçli bäsdeşlik ukybyna eýe

Derini bejermek gidrogel, esasan, Japanaponiýanyň Sumitomo Chemical Co., Ltd.-den satyn alynýan esasy çig mal hökmünde natriý poliakrilatdan ýasalýar. Japanaponiýadan getirilen çig malyň bu gaty durnukly hiline esaslanyp, gidrogel önümlerimiziň hili we öndürijiligi uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we ösüşe peýdaly bolup biler.

44
55

Aýratynlyklary

Pes çykarylyşy, gipoallergen, gowy biokompatisiýa, pes sitotoksiklik

Netijelilik

Köşeşdiriji, nemlendiriji, sowadyjy, gyrma garşy, göteriji.

Arza

Göz ýamasy, Nasolabial eplenýän ýama, maňlaý gyrmyzy ýama, boýnuň ýyrtyk ýamasy, ýüz maskasy, V ýüz gulagy asylan ýama

.