Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Sowuk gysyş patch

Buz suwy, sowuk suw, alkogol we ş.m. ýaly adaty sowuk gysyş usullary bilen deňeşdirilende, aşakdaky ajaýyp taraplary bar:

1. Amatlylyk: specialörite talaplar bolmazdan dürli ýerlerde ulanylyp bilner. Adam bedeniniň hereketine täsir etmezden, adam bedeniniň dürli ýerlerine birikdirilip bilner. Ickapyşmak we gabmak aňsat, hapalanma ýok, galyndy ýok we götermek aňsat.

2. Rahatlyk: Gel gatlagynda adam öýjüklerindäki suwa ýakyn suwuň 90% -den gowragy bar. Gel ýumşak we degmek üçin amatly.

3. Uzak dowamly täsir: Gel gatlagynda suwuň we maddalaryň bugarmagy haýal we üznüksiz, ulanylandan soň hereket wagty 8 sagat dowam edip biler.

4. Pes gyjyndyrma: Sowuk gysyş ýumşak we derini gaharlandyrmaýar we sowuklama ýaly ýaramaz täsirleri döretmez.

Ipleörelge:

Polimer jelindäki suwuň bugarmagy we tebigy sowadyjy komponentler arkaly ýylylygy alyp bolýar we ýerli sowadyş gazanyp bolýar. Derman komponentleri gidrogel bilen birleşdirilýär. Suwuň täsiri bilen, derman düzüm bölekleri ýag gatlagyna çalt aralaşyp biler. Deri aşagyndaky dokumalara aralaşýar, lezýon ýerine baryp ýetýär we agyrydan, perkutan siňdirişden we dowamly boşadyşdan dynmak üçin sowuk gysyşyň täsirine ýetmek üçin täsir edýär.

Funksiýa:

Sowuk kompress ýerli kapilýilleri çäklendirip, ýerli dyknyşygy azaldyp, nerw uçlarynyň duýgurlygyny peseldip, agyryny aýyryp, temperaturany we gyzgyny peseldip, ýerli gan aýlanyşyny azaldyp, çişmegiň we ýokaşmagyň öňüni alyp biler. Bedende ýylylyk geçirijisini ýaýradyp, ýylylygyň ýaýramagyny ýokarlandyryp we bedeniň gyzgynlygyny peseldip biler. Sowuk gysyş, Ajian dokumasynyň zeperlenmegi, ýokary gyzzyrma hassalary we yssy hassalar, diş agyrylary we beýleki adamlar üçin irki ýerli sowuk gysyşa mätäç adamlar üçin amatlydyr.

Esasy gurluşy we öndürijiligi: Dokalmadyk matadan, gidrogel gatlagyndan we aýdyň filmden durýar. Şolaryň arasynda gidrogele nan, borneol we tagam ýaly kömekçi materiallar goşup bolýar.

Ulanyş gerimi: ýatgynyň spondilozy, doňan egin, süňk giperplaziýasy, lomber disk herniasy, arka we aýak agyrylary, gögermeler, revmatoid artrit we ş.m. sebäpli döreýän agyry üçin amatly we ýadawlygy aýyryp biler.

Esasy önümlere şular girýär: antipiretiki patch, buz ýassygy, agyry ýassygy, şekilli sowuk gysyjy ýama.

patch1
ddf
patch2
patch4