Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Sowadyjy jel kagyzy / gyzdyryjy patch / sowadyjy jel pad

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Customersapon müşderileri we içerki müşderiler önüm sargyt edýärler

Gurluşy: dokalan mata, gidrogel, aç-açan film

Önüm ýapon çig malyny we ýetişen formula tehnologiýasyny ulanýar

Önümiň hili durnukly we önümiň allergiýa derejesi gaty pes.

Önümiň berk ýelmeşigi bar we düşmek aňsat däl.

Önümler ýetişen we ygtybarly, köp mukdarda öndürilip bilner we Japanaponiýa, Günorta Koreýa we beýleki köp ýurtlara eksport edildi.

Önümiň beýany

Derini ýuwaşlyk bilen ýapyşýar, aňsat we agyrysyz aýyrýar

Her sahypanyň sowadyjy täsiri 8 sagada çenli dowam edýär.

Sowadyjy gerek däl.

Amatly, göçme, bir gezek ulanylýan

Lukman, migren, kelleagyry, gyzzyrma, myşsa agyrylary, dökülmeler, aşa güýç, gyzgyn şöhle ýa-da ýeňillik gerek bolanda ýüze çykýan oňaýsyzlyklardan sowatmagy üpjün etmegi maslahat berdi.

Derman däl, derman bilen ulanmak üçin howpsuz.

Kompaniýanyň sowadyjy jel listiniň önümçilik prosesi Japanaponiýa imperiýasynyň önümçilik prosesi bilen deňdir we ikisi hem ýapyk bejeriş usulyny ulanýarlar. Içerki kärhanalaryň köpüsi tarapyndan kabul edilen bejeriş usuly suw ýitgisini bejermekdir. Munuň artykmaçlygy bar, sowadyjy jel listinde çyglylygyň has ýokary bolmagy we ýokary çyglylygy bolan sowadyjy jel listi suwuň üýtgemegi arkaly ýylylygy has netijeli aýyryp biler we şeýlelik bilen has gowy sowatma täsirini getirer.

Şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň çig maly Japanaponiýadan getirilýär we hili has durnukly. Mysal üçin natriý poliakrilaty alyň, içerki kärhanalar hem öndürýärler, ýöne biz kabul etmedik. Birnäçe çig mal bilen geçirilen synaglarymyza görä, Japanaponiýada öndürilen natriý poliakrilat iň gowy dispersiýa we durnukly hile eýe. 

Soňra önümimiziň biokompatisiýa we beýleki synaglaryň hemmesi standartlara laýyk gelýär, gerek bolsa, islän wagtyňyz sorap bilersiňiz.

Gysgaça aýtsak, sowadyjy jel listini satyn almaly bolsaňyz, nusga synagyny sorap bilersiňiz, bahamyz gymmat däl we hili durnukly.


  • Öňki:
  • Indiki: