Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

ýüz göteriji eňek stikerleri gidrogel gulak asýan göteriji berkidiji we ýüz maskalary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guanç Guangzhouou müşderisi özleşdirilen önümleri

Gurluşy: dokalan mata, gidrogel, merjen plyonkasy

Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň

Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we allergiýa derejesi pes. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler.

Önümiň beýany

 ● Güýçli dikeldiş durmuşy - Wagtyň geçmegi bilen ýüzümiziň kontury görnüşi we kesgitlemesini ýitirýär. Highokary hilli uzaldylan listlerimiz derini berkitip, ýüzüňizi çyzyp bilýän güýçli göteriji täsir edýär.

● ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE - Biziň şekillendiriş maskamyz garramagy ýitiren berkligi we çeýeligi dikeltmäge kömek edýär. Sagdyn derini ýok edýär we inçe, has berk ýüzi üçin eplenmeleri we gül çyzyklaryny ýumşadýar.

● ŞERTLER WE GÖRNÜŞLER - Göterýän gidrogel kollagen maskamyzda gialuron turşusy we aloe wera ekstrakty bar, bu eňegiň berkleşmegine we kesgitlenmegine kömek edýär, şeýle hem goşa eňegiň görünmegini azaldýar.

IN SKINI TERJIME ED - --R - Bu v şekilli näzik ýüz maskasy derini detoksifikasiýa we bejermäge kömek edýän elementler bilen doldurylýar. Mundan başga-da, sowadyş effektleri derini täze duýýar we günüň dowamynda taýýar bolýar.

S SENSITIVE SKIN ÜÇIN HOWPSUZ - Açyk gülgüne maskalarymyz gipoallergen, ýumşak we amatly. Gulaklara zyýan berýän we derini gaharlandyrýan beýleki ýüz maskalaryndan tapawutlylykda özlerini gowy we ajaýyp duýýarlar!

Bu önüm elastik däl dokalan matanyň we gidrogeliň gurluşyny kabul edýär. Bu ýöriteleşdirilen önüm bolansoň, bu önüm kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülmeýär. Önümçiligi diňe müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzýäris.

Müşderiniň talaplary ýönekeý, dokalan matalar elastik we gidrogel örtükleri galyň bolmaly. Şol wagt, müşderiden gidrogel örtüginiň näme üçin galyň bolmalydygyny soradyk. Müşderi dokumalaryň çişmegini azaltmak we ýüzüň inçelmegine täsir etmek üçin sowuk duýulmalydygyny aýtdy.

Netijede, Japanaponiýanyň elastik mata we ýylylyga garşy pasta formulasy. Bu önümi öndürýän beýleki öndürijilerden artykmaçlygymyz, tehnologiýamyzyň ösenligi we suwumyzyň has ýokary bolmagydyr. Şol bir wagtyň özünde, ýokary hilli gözegçilik we durnukly hilimiz sebäpli önümlerimiziň ulanylmagy sebäpli hiç kim diýen ýaly allergiýa döretmedi.


  • Öňki:
  • Indiki: