Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Gidrogel mikrokristally göz ýamasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guanç Guangzhouou müşderisi özleşdirilen önümleri

Gurluşynyň düzümi: aç-açan haýwan filmi, gidrogel, elastik tor, merjen plyonkasy.

Önümiň aýratynlyklary: düýp manysy bilen, gyrma garşy we nemlendiriji täsir edip biler.

Bazar ölçeg önümleri: MAGIC STRIPS maşgala önümleri. MAGIC STRIPS Maşgala önümleri bilen deňeşdirilende, bu önüm gidrogel we nemlendiriji bilen bilelikde ulanylanda önümlerinden has gowudyr.

Önümiň beýany

GYALURON Kislotasy we KOLLAGEN gidro gel göz gözleri, gözüň töweregindäki näzik derä baý çyglylygy üpjün edýär. Derrew ýagtylandyryň we gidratlaň. Gözleriň aşagyndaky gara tegelekler az görünýär

GYALURON Kislotasy - Suwda agramynyň 1000 essesine çenli çekmek we saklamak arkaly köp ölçegli gidrasiýa üpjün edýär.

KOLLAGEN - inçe çyzyklaryň görnüşini tekizlemäge we ýumşatmaga kömek edýär. Inçe çyzyklaryň, tegmilleriň we garganyň aýaklarynyň görünmegini azaldar. Deriniň ýagtylygyny, ýumşaklygyny we çeýeligini netijeli dikeldýär

SKIN görnüşi: Adaty, ýagly, birleşme, gury, duýgur. BILEN FORMULAT EDIL - --R - Sulfat, Parabens, mineral ýag, silikon, benzin, ftalat

Bu ýama gidrogel ýamalarymyzyň arasynda iň uly iberiş we iň täsirli.

Bu önümiň esasy dizaýn düşünjesi, gidrogel patch bilen bilelikde gözüň töweregindäki deriniň suw ýitgisini azaltmak üçin nemlendiriji we nemlendiriji we gyrma garşy täsir etmekdir. Ilki bilen gözüň gyralaryna ownuk molekulaly nemlendiriji ulanmaly, soň bolsa gidrogel ýamanymyzy tehniki hyzmatyň zerur ýerine goýmaly. Deriniň nemlendirijileriniň ulanylmagy sebäpli suw ýitgisini azaldyp bilse-de, derini nemlendirmek üçin henizem çygly gurşaw gerek. Bu kombinasiýa adaty nemlendirijilerden has gowy täsir edip biler.

Mundan başga-da, gidrogele has gowy güýç getirip, derini has gowy göterip bilýän mata gatlagyny öz içine alýar.

Bu önüm, millionlarça iberiş bilen müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar. Hil gözegçiligimiz sebäpli allergiki täsirler bolmady.


  • Öňki:
  • Indiki: