Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Gidrogel mikrokristally nasolabial eplenç patch

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guanç Guangzhouou müşderisi özleşdirilen önümleri

Gurluşynyň düzümi: aç-açan haýwan filmi, gidrogel, elastik tor, merjen plyonkasy.

Önümiň aýratynlyklary: düýp manysy bilen, gyrma garşy we nemlendiriji täsir edip biler.

Bazar ölçeg önümleri: MAGIC STRIPS maşgala önümleri. MAGIC STRIPS Maşgala önümleri bilen deňeşdirilende, bu önüm gidrogel we nemlendiriji bilen bilelikde ulanylanda önümlerinden has gowudyr.

Önümiň beýany

● Gidrofil jeli, güýçli gel gatlagy, derini uzak wagtlap iýmitlendirýär, ýylgyryş çyzgysy derini berkidip, ýylgyryş çyzygynyň çeýeligini ýokarlandyryp biler.

The Derini janlandyrýar we iýmitlendirýär, ýaş görünýär, ýygyrtlary azaldýar we derini netijeli bejerýär.

● Çep we sag nyşanlar jübüt bolup, agzyň ýylgyryş çyzyklarynyň iki tarapynda has giň meýdany, agzyň we ýokarky dodagyň töwereginde görünýän marionetleriň we çyzyklaryň uzak wagtlap iýmitlenmegi, berkligi we göterilmegi üçin ulanylyp bilner. 8 sagat.

Skin Deri bejermek, berkitmek, deri ýagdaýyny gowulaşdyrmak we ýüz keşbiniň, günüň zaýalanmagynyň ýa-da garramagy sebäpli dörän täze setirleriň öňüni almak üçin ýylgyryş çyzgysyny ulanyň.

Bu önümiň esasy dizaýn düşünjesi, gidrogel patch bilen bilelikde deriniň suw ýitgisini azaltmak üçin nemlendiriji we ýüzüňize nemlendiriji ulanmakdyr, şonuň üçin nemlendiriji we gyrma garşy täsir edýär. Ilki bilen, burun burunlaryna ownuk molekulaly nemlendiriji ulanmaly, soňra bolsa gidrogel patchymyzy tehniki hyzmatyň zerur ýerine goýmaly. Nasolabial eplenýän ýygyrtlar birneme kyn ýygyrtdyr. Müşderilerimiziň pikirlerine görä, uzak möhletli ulanmak täsirli. Deriniň nemlendirijileriniň ulanylmagy sebäpli suw ýitgisini azaldyp bilse-de, derini nemlendirmek üçin henizem çygly gurşaw gerek. Bu kombinasiýa adaty nemlendirijilerden has gowy täsir edip biler.

Mundan başga-da, gidrogele has gowy güýç getirip, derini has gowy göterip bilýän mata gatlagyny öz içine alýar.

Kompaniýanyň tertibi

Suzhou gidro-tehniki tehnologiýasy esasan gel materiallaryny gözlemek we işläp düzmek, öndürmek we OEM gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar. Kompaniýa Şanhaý portundan takmynan 70 km uzaklykda ýerleşýän Suzhou senagat parkynda ýerleşýär. Kompaniýanyň 100,000 inedördül arassalaýyş ussahanasynyň 500 inedördül metr, 1300 inedördül metr ammar we iki sany gidrogel önümçilik liniýasy bar. Müşderiler üçin ýokary hilli önümleri döretmek üçin hünär bilimlerimizi, baý tejribämizi we doly programma üpjünçiligi we enjam şertlerini ulanarys.


  • Öňki:
  • Indiki: