Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Gidrogel ýarasyny geýmek

IMGL44882

Häzirki wagtda polimer sintetiki geýimleriň ýaralarda ulanylmagy barha köpleriň ünsüni özüne çekdi we gidrogel geýimleri ideal geýimleriň talaplaryna ýakyn.

Gidrogel ýarany geýmek, diňe belli bir mukdarda suwy öz içine alman, eýsem suwuň gowy siňdirilmegine, ýaranyň çygly mikro-gurşawyny saklamaga we ýaranyň bejergisini ýeňilleşdirýän lukmançylyk polimer materiallaryndan sintez edilýär. Şol bir wagtyň özünde oňat formallygy bar, deň däl ýaralar bilen ýakyndan utgaşýar, ölen ýeri az, ýokaşma ähtimallygy az we geýim çalşylanda ýapyşmaýar we hassalaryň barha artýan talaplaryna laýyk gelýän agyry ep-esli azalýar. .

Ikinji derejeli ýanýan ýaralar we deri donorlary üçin amatly, beýleki arassa ýaralara hem ulanylyp bilner.

Gidrogel ýaranyň geýilmeginiň artykmaçlyklary

Aç-açan görnüş, gazylyp alynýan ýerdäki gyzyllygyň ýa-da çişmegiň dikelmegini synlamak üçin amatly.

Dem alýan, ýöne suw geçirmeýän, daşarky mikroorganizmleri bloklaýar we ýerli ýokaşma mümkinçiligini azaldar.

Ödemiň näzik derisiniň zaýalanmagynyň öňüni almak we näsaglaryň oňat ýerine ýetirilmegi üçin agyrysyz laýyk ýelmeşme 

Hytaýyň ýara geýýän önümleriniň köpüsinden pes sitotoksiklik.

Köpçülikleýin öndürmek, tygşytlamak üçin amatly tizlendiriji şöhlelenme özara baglanyşygyndan tapawutlanýar.

Dürli ýüzleý ýaralara ýa-da ýanmaga degişli sazlanylýan suw düzümi.

IMGL4495

Waterokary suwly gidrogel geýimi, orta we ýokary ekssudatiw we agyryly ýaralar üçin amatly

2019-01-23 121408

Aýratynlyklary

Iň oňat çygly ýarany bejermek gurşawyny döredýär

Agyry azaltmaga kömek edýär • Aragatnaşykdaky ýarany köşeşdirýär we sowadýar

Ulanylýan meýdana ýassyk berýär

Wara eksudat derejesini dolandyrýar

Deriniň konturyna aňsatlyk bilen laýyk gelýär

IMGL4491

Orta we pes suwly gidrogel ýara geýimleri, ýaranyň çyglylygyny netijeli dolandyrmak arkaly ýaranyň töwereginde deriniň döremek howpuny azaltmak üçin niýetlenendir.

Aýratynlyklary

Çygly ýarany bejermek gurşawyny dörediň

Gidrat we salkyn ýanýan ýer

Awtolitiki zaýalanmaga kömek ediň

Ulanylýan meýdana ýassyk beriň