Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Suwuk bandaj

IMG_20190222_144820
IMG_20190222_144841(1)

Deriniň ýüzleý şikeslenmegi kliniki tejribede iň köp ýaýran şikes görnüşidir. Köplenç el-aýak we ýüz ýaly deri böleklerinde ýüze çykýar. Bu görnüşli şikesleriň ýaralary köplenç tertipsiz we ýokaşmak aňsat, käbir bogun böleklerini saramak aňsat däl. Kliniki praktikada adaty geýinmegi üýtgetmek bejergisi kyn. We lezýonlar bejergiden soň yzlara ýykgyn edýär, bu daşky görnüşe täsir edýär. Häzirki wagtda bu görnüşli şikesleri bejermek üçin iň amatly çözgüt, suwuk ýaranyň erginini täze bejeriş usuly ýa-da kömekçi material hökmünde ulanmakdyr. Geýimiň bu görnüşi, suwuk polimer materiallaryndan ybarat örtükli geýimdir (kompaniýamyzyň suwuk ýara geýimi 3M meňzeş kremniý esasly materiallary ulanýar). Bedeniň ýüzleý ýaralaryna ulanylandan soň, belli bir berklik we dartgynlylyk bilen gorag filmi emele gelip biler. Gorag filmi suwuň üýtgemegini peseldýär, ýara dokumalarynyň gidrasiýasyny güýçlendirýär we ýaranyň bejergisini ýokarlandyrmak we ýokançlygyň öňüni almak üçin çygly bejeriş gurşawyny döredýär.

Suwuk bandajyň esasy iş ýörelgesi, ýarany çeýe, dartyşly we ýarym geçirijilikli film bilen möhürlemekdir. Geýim bilen ýaranyň arasynda suw geçirmeýän, az kislorodly we biraz kislotaly çygly gurşaw dörediň, ýaradaky bakteriýalaryň köpelmegini bökdeýär. Fibroblastlaryň sintezini öňe sürüň we gan damarlarynyň köpelmegine itergi beriň, gabyk öndürmez ýaly, ýüzüň ýarasynyň bejergisini ösdürip, korteksini çalt bejermeli. Trawma üçin häzirki zaman çyg bejeriş bejergisiniň ýörelgelerine laýyk gelýär. Mundan başga-da, kremniý esasly materiallar planşet örtügi we film emele getirýän materiallar hökmünde ulanylýar, siňdirilmeýär, metabolik zäherliligi ýok we biokompatisiýa has ýokary. Adaty gaty geýimler bilen deňeşdirilende, ýaranyň ikinji derejeli şikeslenmezligi üçin ýaranyň ýüzüne ýapyşmak aňsat däl. Şonuň üçin bu görnüşli suwuk bint ýüzleý deri ýaralaryny goramak üçin howpsuz we täsirli (tikişiň soňky döwründe kesikler, ýaralar, aşgazanlar we ýaralar ýaly).

Aýratynlyklary

ygtybarly, ulanmak aňsat, gabyk ýok, giň programma, birmeňzeş film emele gelmegi, ýaranyň bejergisinden soň awtomatiki ýykylmak, aýaz ýok