Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Gidrogeliň radioterapiýa bolus materiallarynda ulanylyşy

Adaty elektron şöhle şöhlelendiriş tehnologiýasy bolsun ýa-da adaty intensiw modulirlenen rentgen şöhlelendiriş tehnologiýasy bolsun, ýüzleý (çiş) maksat meýdany üçin, radiasiýa ýüzleý dokumadan geçende, ýüzleý maksat meýdanynyň bolmagy sebäpli ýüze çykýar doza gurmak. Radioterapiýanyň täsirine täsir edýän radiasiýa dozasy gaty deň däl.

Bu döwürde ýüzleý dokumanyň ýüzüni doly we bökdençsiz örtmek üçin degişli galyňlygy we dykyzlygy bolan dokuma kompensatoryny (bolus) saýlamak, ýüzleý maksat meýdanynda dozanyň paýlanyşynyň birmeňzeşligini ýokarlandyryp we radioterapiýanyň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Aboveokardakylar has professional. Plyönekeý söz bilen aýdylanda, ýüzleý dokumalar dokumanyň öwezini dolmak bilen örtülenden soň has köp radiasiýa dozasyny alar cu Bejeriş täsirini gowulandyryň.

Dokuma öwezini dolmagyň häzirki esasy materialy nebit ýeliminden durýar we patentler esasan Amerikan kompaniýalarynyň elinde.

Soňra, kompaniýamyz bilen Soçow uniwersitetiniň ikinji şahamçasynyň radioterapiýa lukmanlarynyň arasyndaky aragatnaşyk arkaly kompensasiýa üçin kliniki talapyň dykyzlygynyň 1g / sm³ deňdigini, suwuň dykyzlygy bilen deňdigini öwrendik.

Tejribe we tejribe maglumatlaryna esaslanýan kompaniýamyzyň gidrogeller we şuňa meňzeş önümler boýunça köp ýyllyk gözleg tejribesi bolansoň, gidrogelleriň dykyzlygynyň 1g / sm³ deňdigini ýa-da ýakyndygyny bilýäris.

Netijede, kompaniýamyz jemgyýetçilik gatnaşyklaryny gurady, Bar bolan gidrogel formulalaryny ulanyň - Dokumanyň öwezini dolmak (bolus) önümini taýýarladyk we degişli dosimetriýa synaglaryny geçirdik we kanagatlanarly netijeleri aldyk.

Fiziki aýratynlyklary taýdan gidrogeller nebit jellerine meňzeýär. Şeýle-de bolsa, gidrogelleriň iň uly artykmaçlygy bahadyr. Bu önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

001

Oilag ýeliminden düzülen adaty dokumanyň öwezini dolmak

002

Kompaniýamyzyň gidrogel dokumasynyň öwezini dolmak önümleri.

003

Gidrogel rulony


Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr