Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Kompaniýamyzyň Hytaýda elektrik paýlanyşy barada käbir düşündirişleri

Gadyrly müşderilerimize:

Bu hakda eşidendigiňize ynanýaryn. Recentlyakynda Hytaýdaky zawodlaryň arasynda uly göwrümli elektrik togunyň kesilmegi ýaýrady, ýöne meniň gürleşmek isleýän zadym, habarlarda görenleriňizden tapawutly bolup biler. “Önümçiligi bes etmek we çäklendirmek” birneme “duýgur” ýaly görünse-de, aslynda kompaniýamyzyň elektrik togy 2 gün dowam edýär (1-nji surat we 2-nji surat). Öwrenen maglumatlarymyza görä, töwerekdäki kompaniýalarda hem birnäçe gün bar, esasanam Energiýany köp talap edýän kärhanalar. Has köp energiýa sarp edýän we uzak wagtlap elektrik energiýasyny ulanýan kompaniýalarda elektrik togy kesilýär. Biziň kompaniýamyz zonada ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde hasaba alyndy we goragdan lezzet alýar. Elektrik togunyň kesilmegi kompaniýamyza çäkli täsir edýär.

Içerki we daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň degişli habarlaryna esaslanyp, Hytaý hökümeti degişli syýasatlara düzedişler girizdi we önümçilige we işewürlige täsirini azaltmak üçin kömür we elektrik energiýasynyň importyny artdyrdy.

Gysgaça aýdanyňda, sargydyňyzyň hil we mukdar kepillendirilen möhletde ýerine ýetiriljekdigine arkaýyn boluň (3-nji surat).

ED


Iş wagty: Oktýabr-08-2021