Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Kompaniýanyň habarlary

 • Product News in November

  Noýabr aýynda önüm täzelikleri

  Amerikan müşderileri üçin nusga önümi, köşeşdiriji jel patch we jele ýaly jel. Hytaýyň içerki müşderileri tarapyndan alnan gidrogel ýüz maskasy önümleri. Rowaýatda önümiň bir bölegi görkezilýär. Iň soňky önüm nemlendiriji düýp + g görnüşinde sarp edijilere hödürlenýär ...
  Koprak oka
 • Some explanations of our company on power rationing in China

  Kompaniýamyzyň Hytaýda elektrik paýlanyşy barada käbir düşündirişleri

  Gadyrly müşderilerimize: Bu hakda eşidendigiňize ynanýaryn. Recentlyaňy-ýakynda Hytaýdaky zawodlaryň arasynda uly göwrümli elektrik togunyň kesilmegi ýaýrady, ýöne meniň gürleşmek isleýän zadym, habarlarda görenleriňizden tapawutly bolup biler. “Önümçiligiň bes edilmegi we çäklendirilmegi” birneme “sensasion” ýaly görünse-de, fa ...
  Koprak oka
 • Application prospect of hydrogel in radiotherapy bolus materials

  Gidrogeliň radioterapiýa bolus materiallarynda ulanylyşy

  Adaty elektron şöhläni şöhlelendirmek tehnologiýasy bolsun ýa-da sazlaşykly intensiwlik bilen modulirlenen rentgen şöhlelendiriş tehnologiýasy bolsun, ýüzleý (çiş) maksat meýdany üçin, radiasiýa ýüzleý dokumadan geçende, ýüzleý maksat meýdanynyň bolmagy sebäpli ýüze çykýar et ...
  Koprak oka
 • Research progress of liquid band-aids

  Suwuk zolakly gurallaryň gözlegleri

  Suwuk zolakly gurallar näme: Suwuk zolakly kömek dokumanyň ýelmeşme ukyby bolan lukmançylyk geýimidir we lukmançylyk dokumasynyň ýelimi hökmünde hem ulanylyp bilner. Suwuk zolakly kömekçi film emele getirýän materiallary erginçde eredip, deriniň ýaralanan bölegine berk ýapyşmak arkaly ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Simple popular science: understand what is hydrogel in 1 minute? What is it used for?

  Popularönekeý meşhur ylym: 1 minutda gidrogeliň nämedigine düşüniň? Näme üçin ulanylýar?

  [Ylmyň kesgitlemesi] Gidrogeller, kolloid jeller diýlip atlandyrylýan gidrofil polimer zynjyrlarynyň torlary bolup, suwda dispersiýa serişdesi bolýar. Üç ölçegli programma üpjünçiligi, biri-birine bagly bolan gidrofil polimer zynjyrlary sebäpli bolýar. Özara baglanyşyk sebäpli, strukturalaýyn bitewilik ...
  Koprak oka
 • Çaga gyzzyrmasyny azaltmak artefakt - sowadyjy patch

  Tomusa taýynmy? Çagaňyz taýynmy? Tomusda howa yssy bolýar, eneler çaganyň “gyzzyrmasyndan” gaty gorkýarlar. Çaganyň goltugynyň temperaturasy 37.5 ℃ ýa-da ondan ýokary bolanda, rektal temperatura we gulagyň temperaturasy 38 above-dan ýokary bolsa, bu ...
  Koprak oka