Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Dokalan däl göz ýamasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guanç Guangzhouou müşderisi özleşdirilen önümleri

Gurluşy: dokalan mata, gidrogel, merjen plyonkasy

Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň

Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we allergiýa derejesi pes. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler.

Önümiň beýany

Her bir aýalyň kosmetiki sumkasy üçin hökmany zat bolmaly

Gündelik stres we aladalar gözüňize täsir eden bolsa, alada etme. Ajaýyp göz ideg enjamlarymyzyň kömegi bilen gözüňiziň ýagtylygyny we özüne çekijiligini netijeli dikeldip bilersiňiz.

Gözleriň ýene ýalpyldasyn

Göz maskasynyň bu ajaýyp hil toplumyny yzygiderli ulanmak bilen gözleriňiz öňküsinden has ýagty görünip biler. Kassalar garramaga we ýygyrtlary azaltmak häsiýetine eýedir we göz kölegelerinde we deriniň deň däl reňklerinde deňagramlylyga kömek edip biler.

Tebigatyň iň oňat maddalary bilen güýçli formula

E witamini, gök çaý we tropiki miweler ekstrakty bilen baýlaşdyrylan padşalarymyzyň formulasy sebäpli gözüňizi intensiw gidrasiýa we ajaýyp ideg bilen üpjün ediň.

Dokalan däl gidrogel göz ýamasy, ösümlik ýelim gidrogellerinden başga bazarda iň köp ýaýran göz ýamasydyr. Adatça ýalan kirpikleri gysmak we gözüň gyralaryny aýyrmak üçin ulanylýar. Häzirki wagtda önümimiziň ugry doly. Bu ýerde gözler üçin gyrmyzy garşy ýama üns bererin. Bu ýamanyň gurluşy egrilen matadan we gidrogel örtükden durýar. Şolaryň arasynda gidrogele işjeň maddalar (hytaý ösümlik ekstraktlaryny goşmak bilen) goşup bolýar ýa-da hiç hili mazmun goşup bolmaýar, sebäbi gidrogeliň özünde gliserin ýaly nemlendiriji maddalar bar, ýöne az bolsa täsiri has erbet bolýar.

Şol bir wagtyň özünde, bu göz ýamasy mikroneýdller bilen bilelikde ulanylyp bilner, mikroelementlere täsirli maddalar bilen üpjün etmek üçin gidrogeliň haýal çykarylýan täsirine bil baglap bolar.

Önümlerimizi halaýan bolsaňyz, sorap bilersiňiz.

Kompaniýanyň tertibi

Suzhou gidro-tehniki tehnologiýasy esasan gel materiallaryny gözlemek we işläp düzmek, öndürmek we OEM gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar. Kompaniýa Şanhaý portundan takmynan 70 km uzaklykda ýerleşýän Suzhou senagat parkynda ýerleşýär. Kompaniýanyň 100,000 inedördül arassalaýyş ussahanasynyň 500 inedördül metr, 1300 inedördül metr ammar we iki sany gidrogel önümçilik liniýasy bar. Müşderiler üçin ýokary hilli önümleri döretmek üçin hünär bilimlerimizi, baý tejribämizi we doly programma üpjünçiligi we enjam şertlerini ulanarys.


  • Öňki:
  • Indiki: