Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Dokalmadyk sowuk gysyş göz maskasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşary ýurtly müşderiler üçin ýöriteleşdirilen önümler (daşary söwda kompaniýalarynyň üsti bilen iberilýär)

Gurluş düzümi: dokalan mata, gidrogel, merjen plyonkasy.

Düwürtik ödemini aýyryň (hirurgiki anesteziýa üçin göz ýamasy üçin ulanylýar) general Keratitiň täsiriniň öňüni almak üçin umumy anestezi ýa-da çuňňur huşsuz hassalary gözleriniň daşyna ýapyşmak üçin ulanylýar. ýa-da göz ýadawlygyny aýyrmak.

Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we allergiýa derejesi pes. 

Önümiň beýany

● ighteňil we çeýe göz Sowuk gel / buz paketi çişik, ýadaw gözleriň görünmegini azaldar.

Ink Gyralary we gözenekleri ýumşadýar. Tiredadaw deri täzeleýär.

Elling Çişmegi we gögermegi azaldýar.

Head Kellagyry, sowuklama, allergiýa, chalazion, chalaziýa sebäpli dykylan sinuslardan dynýar.

● Bütin gije ýatmadyk, gözüni täzeleýär.

Syzdyrylan buz paketlerini ýa-da damja gyzgyn dokalary we polotensalary ulanmagyň amatly alternatiwasy, ýeňil, gaýtadan ulanylýan Göz Maskasy Kompressi, gözüň zonasynyň görnüşine laýyk gelmäge mümkinçilik berýän ultra çeýe dizaýny bilen bazardaky beýleki sowuk kompresslerden tapawutlydyr. . Kompressiň ajaýyp ýeňil we inçe bolandygy sebäpli, özüni ikinji deri ýaly duýýar we minimal basyş edýär. Syzyp bilýän beýleki kompresslerden tapawutlylykda, ol ýelmeýär we diňe çygly bolýar - ýöne çygly däl. Gidrogelden ýasalan we steril paketde öndürilen Maska, operasiýadan soňky çişmegi we rahatsyzlygy azaltmak, bejeriş wagtyny azaltmak we hassanyň adaty işlerine has çalt dolanmagyna mümkinçilik bermek üçin sowuk bejergisi üçin göz meýdançasynda ulanylyp bilner. Kompress, ýadaw ýa-da çişirilen gözleri ýeňilleşdirmek, ajallary we gözenekleri ýumşatmak we ýadaw deri täzelemek arkaly gündelik şahsy gözellik düzgüniňizi ösdürmek üçin hem ulanylyp bilner. Şweýsariýanyň göz maskasy kelle agyryny, ýadawlygy aýyrmaga hem-de umumy dynç almak üçin ulanylyp bilner. Sowuk bejerginiň derrew ulanylmagy, kapilýar damarlaryny gysmak we ýaralanan ýa-da işleýän ýere gan we beýleki suwuklyklaryň akymyny haýallatmak bilen operasiýadan soňky çişmegi azaltmak üçin peýdalydyr. Şeýle hem hassalar sowuk bejerginiň nerwlere anestezik täsirinden peýdalanýarlar, bu agyry duýgusyny azaltmaga kömek edýär we ýaralanan ýa-da işleýän ýere rahatlandyryjy, rahatlandyryjy we rahatlandyryjy duýgy berýär. Mundan başga-da, sowuk bejergisi gematomanyň döremek howpuny azaldar. Sowuk bejerginiň güýji, hereketi we hereket diapazonyny has çalt dikeltmäge kömek edýändigi sebäpli hassalar hassahanada bolmagyny azaldyp, has çalt bejerip we has ir duýup bilerler. Bu gaýtadan ulanylýan Kompress 15-20 minut sowuk ýeňillik berýär. Ulanyşlaryň arasynda ýönekeý sowadyjy saklanylanda, bu gaýtadan ulanylýan göz gysyşy sowuk bejergisi üçin gaýtalanyp bilner.

Şereketiň sowuk gysyjy göz maskalary dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli tehniki ugurlary kabul edýär. Saglygy goraýyş pudagynda ulanylýan önümler üçin (hirurgiki anesteziýa degişli däl) natriý poliakrilat gidrogel ulgamlary ulanylyp bilner. Bu görnüşli gidrogeliň birlik bahasy pes we iş ugry ýetişdi.

Hirurgiki anestezi üçin sowuk gysyjy göz maskalary pes sitotoksiklik gidrogellerini talap edýär. Şeýle talaplaryňyz bar bolsa, sitotoksiklik synag hasabatlary üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: