Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Dokalan däl aýak ýassygy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Koreýaly müşderi özleşdirilen önümleri

Gurluş düzümi: dokalan mata, gidrogel, aç-açan film.

Önüm aýratynlyklary: müşderiniň isleglerine görä düzülip bilinýän dürli reňkler, hoşboý yslar we sowadyjy serişdeler goşup bolýar.

Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we allergiýa derejesi pes. Mundan başga-da, bu önümi beýleki içerki önümler bilen deňeşdirilende düşürmek aňsat däl. Önümler Günorta Koreýa ýaly köp daşary ýurt müşderilerine eksport edildi we sargytlary yzyna gaýtarmagy dowam etdirýär.

Önümiň beýany

Ulanyş / ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

1.Gaty uzak durmak

2. Günde gaty pyýada ýöräpdir

3. Gaty maşk

4. Beýik ökjeli gaty uzyn geýmek

-Aromaterapiýa we aýak massaageynyň ajaýyp kombinasiýasy ösümlik ekstraktlaryny ýa-da düýp ýagyny goşup biler

- Ulanylandan soň galyndy ýok

- Islän wagtyňyz islendik ýerde ulanmaga taýyn

- Üýtgeşik massa partic bölejikleri aýagyňyzyň düýbüni deň derejede massaage edýär we gan aýlanyşyny güýçlendirýär.

NÄHILI ULANMALY?

halta kesiň we açyň

-Aç-açan goldaw filmini aýyryň

- Aşakda görkezilişi ýaly göni aýaklaryňyzyň aşagyna ýüz tutuň

-Bir patch 8-12 sagatlap işläp biler, ýöne zerur bolanda duýup bilersiňiz

Bu aýak ýassygy dokalan matadan we jel örtükden durýar. Dokalan däl gatlagyň mahabatlandyrjak zady ýok, hemmeler meňzeýär. Gidrogelleriň ornaşdyrylmagyna ünsi jemlärin. Gidrogelleriň formulalary müşderileriň isleglerine laýyklykda işlenip düzüldi. Bu önüm koreý müşderileri tarapyndan sargyt edildi. Olaryň haýyşy dürli atyrlara eýe bolmak. Dürli hoşboý ys goşsaňyz, muny çözmek aňsat. Şeýle hem gowy ýelmeşmegi talap edýär, bu biziň täsin syrymyz, size aýdyp biljek däl. Müşderi içerki söwda kompaniýasyny gözleýärdi. Bu söwda kompaniýasy beýleki öndürijileri çykdajylary azaltmak ýörelgesine esaslanýan aýak ýamalaryny öndürip, belli bir wagtdan soň kompaniýamyzda gaýtadan öndürdi. Düşünenimizden soň, içerki öndürijiler ýelmeşmeýär we birneme wagtdan soň ýykylýar, soň bolsa suwuň mukdary biziňki ýaly ýokary däl.

Suw düzümimiz gidrogelleriň şol bir görnüşleriniň arasynda gaty ýokary, esasanam çyglylygy ýitirmän bejerýän we suwuň ýokary mukdary bolan germetiki bejeriş usulyny ulanýandygymyz sebäpli. Bu, beýleki gidrogelleriň içerki önümçiliginde kwotentiň bir tarapy.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, maslahatlaşmak üçin jaň ediň ýa-da e-poçta iberiň.

Kompaniýanyň tertibi

Suzhou gidro-tehniki tehnologiýasy esasan gel materiallaryny gözlemek we işläp düzmek, öndürmek we OEM gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar. Kompaniýa Şanhaý portundan takmynan 70 km uzaklykda ýerleşýän Suzhou senagat parkynda ýerleşýär. Kompaniýanyň 100,000 inedördül arassalaýyş ussahanasynyň 500 inedördül metr, 1300 inedördül metr ammar we iki sany gidrogel önümçilik liniýasy bar. Müşderiler üçin ýokary hilli önümleri döretmek üçin hünär bilimlerimizi, baý tejribämizi we doly programma üpjünçiligi we enjam şertlerini ulanarys.


  • Öňki:
  • Indiki: