Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Dokalan däl maňlaý gyrmyzy stiker

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guanç Guangzhouou müşderisi özleşdirilen önümleri

Gurluşy: dokalan mata, gidrogel, merjen plyonkasy

Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň

Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we allergiýa derejesi pes. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler.

Önümiň beýany

Maňlaýy gyrma garşy maska

Maňlaýdaky ýyrtyklary azaldýar we derini has ýumşadýar. Hatda 6-8 sagatlap ulanyp bilersiňiz we gurak bolanda aýryp bilersiňiz. Deri üçin amatly we deriniň köp görnüşine laýyk gelýär.

Üýtgeşik gel tor gurluşy

Kislorodyň geçmegine, deriňiziň dem almagyna we çyglylygyň gulplanmagyna mümkinçilik berýär. Şonuň üçin deriňiziň özüni bejermäge we uzak wagtlap tekiz bolmagyna kömek edýär.

Baý iýmit maddalary

Derini çygly we ýumşak saklaýar. Her gezek ulananyňyzdan soň deriniň ajaýyp gowulaşmagyna göz ýetirersiňiz. Jelde ýeterlik tebigy ösümlik mazmunyny öz içine alýan, ýokumly maddalaryň siňmegine we deriniň idegine amatly.

Taze we salkyn

Hiç hili oňaýsyzlyk we gahar-gazap duýmarsyňyz. Ony ulanmak, işde ýa-da oýnamak aňsat, ony ulanyp bilersiňiz. Maňlaýy gyrmyzy ýassyklar ýerinde galar, şonuň üçin gözleri duýulman, ýyrtyklary köşeşdirer.

Bu önümiň düzümi dokalmadyk matadan we gidrogelden durýar. Formula prosesi, gaty ýetişen önüm bolan sowadyjy jel kagyzy bilen deňdir. Dokalan däl matalar ýapon dokalan matalary ýa-da Taýwan dokalan matalary saýlap biler. Hil gözegçiligi has gowudyr. Şeýle-de bolsa, soňky döwürde epidemiýanyň täsiri sebäpli, dokalan matalaryň bahasy ep-esli üýtgäpdir. Galyplaryň hemmesi taýýar ýa-da müşderi tarapyndan berlen çyzgylar.

Biziň artykmaçlygymyz gidrogel örtügindedir. Gidrogelimiz ygtybarly hilli, arzan bahada we suwuň düzüminde. Gidrogel öndürmek üçin ulanýan çig malymyz Japanaponiýadan getirilýär, sebäbi ýapon çig malynyň hilini iň ygtybarlydygyny barladyk. Soňra önümçilik prosesimiz, içerki suwsuzlanmak bejergisinden tapawutly howa geçirijilik bejergisini kabul edýär, önümlerimizde suwuň mukdary has ýokary.

Aboveokardaky giriş arkaly, önümlerimize belli bir derejede düşünýändigimize ynanýaryn. Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: