Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Derini bejermek jeli

Yaralar, adam ýaralaryny bejermek prosesiniň gutulgysyz önümidir. Superüzleý yzlar, adatça, ýerli alamatlar ýok, ýöne aşa köpelýän yzlar ýerli gyjyndyrmalara we beýleki alamatlara sebäp bolup biler, şeýle hem funksional çäklendirmelere ýa-da rak keseline sebäp bolup biler.

Lukmançylyk silikon geýim önümleri adam bedenine 50 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar. Zäherli däl, gaharlandyryjy däl, antigen däl, kanserogen däl we teratogen we bio-sazlaşykly aýratynlyklary bar. K Perkins we beýlekiler şlýapa silikon jeliniň 1983-nji ýylda yzlary ýumşatmagyň täsirine eýe bolandyklary sebäpli, köp sanly gözlegler silikon önümleriniň hakykatdanam yzyň ösmeginiň öňüni alyp biljekdigini subut etdi.

Silikon önümlerimiz silikon jel melhemine we silikon jel patchyna bölünýär. Olaryň arasynda silikon jel ýassygy aç-açan, ýelmeşýän, gaty we birnäçe gezek ulanylyp bilner. Silikon jel ýamasy gowy howa geçirijiligine eýedir we suw buglarynyň geçiriş tizligi adaty deriniň ýarysyna golaý bolup, ýaranyň çyglylygynyň ýitmeginiň öňüni alyp biler. Epitel öýjükleriniň täzelenmegine amatly ýaranyň üstüni çygly saklaň. Düwürtigi aýyrýan silikon membrananyň yzlara suwuň üýtgemegine täsir edýär. Gidratasiýa deride suwuň has ýokary mukdaryny saklamaga mümkinçilik berýär we suwuň täsirli üýtgemegi deriniň elastikligini saklamaga kömek edýär. Deriniň guramagynyň we ýarylmagynyň öňüni almak üçin derini çygly saklamak, şeýlelik bilen deriniň agyrmagy we gyjyndyrma alamatlaryny azaldýar.

Aýratynlyklary

zäherli däl, gaharlandyryjy däl, antigen däl, kanserogen däl, teratogen däl we bio-sazlaşykly.

smartcapture
mde