Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Transdermal patch

IMGL4470

Gidrogel patch, transdermal derman iberiş ulgamyna degişli häzirki zaman kataplazmasydyr. Esasy matrisa hökmünde suwda erän polimer materialdan ýasalan, derman goşup, dokalan mata örtülen daşarky taýýarlykdyr. Gidrogel patch ilkinji gezek Japanaponiýada ulanyldy. Irki palçykly kataplazma bilen deňeşdirilende, matrisanyň düzümi ep-esli tapawutlanýar. Palçyk ýaly kataplazmanyň matrisasy esasan däne, suw, parafin mumy we kaolin bilen garylan palçykly madda, gidrogel patchynyň matrisasy polimer materialdan taýýarlanan gidrogeldir. Gidrogel transdermal patchyň matrisasy polimer materialdan taýýarlanan gidrogeldir. Gidrogel, suwda eräp bilmeýän, ýöne çişip bilýän we belli bir mehaniki häsiýetleri saklap bilýän üç ölçegli tor gurluşy bolan birleşme ulgamy. Suwuň ýokary mukdary, çeýeligi we gowy biokompatisiýa bar. Şonuň üçin gidrogel patchynyň palçyk ýaly kataplazmadan üýtgeşik artykmaçlyklary bar.

Hytaýda gidrogel ýamalarynyň ulanylmagy esasan myşsa agyrylary ýaly hirurgiki kesellere gönükdirilendir. Taýýarlyk tehnologiýasynyň kämilleşdirilmegi we täze materiallaryň ösdürilmegi bilen gidrogel ýamalary kem-kemden käbir içerki lukmançylyk kesellerini bejermekde we aýal gormon bejergisi, estrogeniň bölünip çykmagy we aýal-gyzlaryň gowulaşmagy ýaly käbir saglyk funksiýalarynda kem-kemden ulanylyp başlandy. jynsy isleg. Ösümlik mazmunynyň çykmagy bilen döşi güýçlendirmek maksadyna ýetilýär. Gidrogel patch, deriniň immuniteti üçin göteriji hökmünde hem ulanylyp bilner. Gidrogel patch, belogyň işjeňligine täsir etmezden, deriniň üsti bilen beloklaryň geçişini güýçlendirip biler.

Aýratynlyklary

Neşe serişdeleriniň köp bolmagy

Takyk doza

Gowy ulanmak we çyglylygy saklamak

Duýgurlyk we gaharlanma ýok

Ulanmak aňsat, amatly we eşikleri hapalamaýar

Gurşundan zäherlenmek ýaly ýaramaz täsirler ýok

IMGL4477